Innlegg

UKESLUTT av Tommy Grytten

Trivsel

Det er mange faktorer som påvirker om du trives på jobben. Meningsfulle oppgaver, gode kolleger, trygghet, omgivelser, for å nevne noen. For meg betyr det også mye å bidra positivt til arbeidsgivers resultater. Det å kunne se at man faktisk utgjør en forskjell gir meg en god følelse.  I dette ligger også de fleste faktorer som til sammen avgjør om jeg trives.

Derfor setter jeg alltid av litt tid, hver uke, for å tenke gjennom hva jeg har gjort for å gjøre en forskjell på min arbeidsplass. Dette kan linkes opp til forskjellige faktorer som trivsel, miljø, humør, men jeg tar alltid med resultat. Bidrar jeg til at «min» bedrifts resultat blir bedre? Hva har jeg gjort for dette denne uken?

Som hodejeger er det enkelt å sette opp dette regnskapet. I tillegg har jeg gleden av å hjelpe andre bedrifter til å bli bedre. Dette har gitt meg en ny dimensjon på trivsel i jobben. Det viktigste for en bedrift er å ha gode mennesker som passer inn. Å få bidra til dette gjør at jeg gleder meg til å gå på jobben hver dag.

God Helg 🙂

UKESLUTT av Signe Lindi

Det sies at mange små seire og gleder gir gode resultater på sikt.

Vi skal ikke undervurdere jevnt hardt arbeid, for det fører oss selvfølgelig fremover.  Når det er sagt er det en enorm tilfredstillelse i de store seirene også, og det er nok de som virkelig løfter oss videre.

Å være en del av en seierskultur og på vinnerlaget gjør noe med både individet og teamet. Å kunne ta del i VM-gull på ski etter bare første dag gjør oss utrolig stolte av skijentene- og guttene.
Jeg har lyst til å relatere dette til hverdagen hos oss. Jeg er også utrolig stolt av å være en del av en vinnerkultur på jobb, og kunne ta del i store og små seire sammen med fantastiske kollegaer. Selv en uke med vinterferie har det ene prosjektet etter det andre landet, startet opp, og det har vært masse aktivitet og glade mennesker.

Takk for at jeg får være en del av dette, og at alle de som er i kontakt med oss kjenner at vi har dette i oss, og ønsker å vinne sammen med oss. Riktig god vinterferie og helg.

UKESLUTT av Frode Yngland

Kjedelig er det i hvert fall ikke! Å jobbe som hodejeger. Enkelte ganger frustrerende, ja, men ALDRI kjedelig. Etter en arbeidsuke reflekterer man alltid på om intervjuer, prosesser og kundemøter kunne vært gjort annerledes eller bedre. Følte kandidaten seg godt ivaretatt? Var jeg reflektert nok i samtalen? Har jeg fått frem vårt budskap? Det er i hvert fall alltid rom for å forbedre seg og forhåpentligvis være dette bevisst.

Gode kunder og dyktige kandidater bidrar til et engasjement som på mange måter gjør at jobben blir en livsstil.
Engasjementet blir ikke mindre av at vi her i Dynamic People er omgitt av gode og interesserte kolleger med ulik bakgrunn og erfaring. At aldersspennet blant de ansatte ligger på sånn cirka 30 år pluss bidrar også til at jobben og miljøet ALDRI blir kjedelig. Jeg STORTRIVES! God helg 🙂

UKESLUTT av Morten Sunde

Denne uken har vært travel for alle her i Dynamic People.

Kandidater på alle intervjurom, telefoner som ringer og travle hodejegere som løper inn og ut av møter. Det er gøy å jobbe i et slikt miljø!

«Team Lagånd» som jeg selv jobber på har hatt full uke, stort anbud som skulle leveres, oppdrag er påbegynt, kandidater i presentasjoner, intervjuer og referansesamtaler.  Nå skal jeg ta helg og gleder meg til å møte nok en ny kollega som starter i Dynamic People på mandag.

God helg 🙂

Når laget presterer bedre enn summen av enkeltindivider Av Tomas Selinger Kersten

Arbeidsmiljø og trivsel.

Varig indre motivasjonen er selvskapt.
Motivasjon er selve drivkraften, motoren hver enkelt har, mens trivsel virker som et drivstoff. Man kan ha en fantastisk motor, men uten drivstoff (trivsel) vil motoren stanse. Avgjørende for god prestasjonsutvikling er egenskaper som å være utålmodig lenge nok. Å jobbe iherdig over lengre perioder krever et miljø der en blir verdsatt, blir sett og får anerkjennelse. Solide resultater skapes sammen med andre, ingen blir best alene, hverken individuelle toppidrettsutøvere, eller folk flest. Støtteapparatet til de største idrettsstjernene ville neppe rukket å bli særlig godt, dersom de oppførte seg som særdeles grådige egoister. Drivkraften ville forsvinne hos de beste av dem. Å bli verdsatt, satt pris på, sett og få anerkjennelse er basale behov vi har i et fellesskap – hva gjør du for å gjøre deg fortjent til å få dette? Hva gjør du som medarbeider og leder for å verdsette, se og gi anerkjennelse?

Arbeidskultur og utvikling.
Dersom en skaper en solid arbeidskultur som kjennetegnes av tillit, ansvar, komplementære ferdigheter, utnyttelse av spisskompetanse og samhandling vil en kunne få et utviklende lag. Jobber laget mot felles mål blir det enklere å styre innsatsen og laget vil utvikle seg selv derom lidenskapen for oppgaven og aktiviteten er sterk nok.
Målet med programmet er å skape felles mål og en bevissthet om de krav som stilles for å nå dem for felles nytte. Programmet skal videreutvikle en sterk kollektiv identitet og fellesskapsfølelse gjennom tett samhandling der deltagerne deler visjoner og mål.
Hvordan?

Våre program for prestasjonsutvikling har en operativt arbeidende form. Målsettingsprosessen starter hos hver enkelt deltager før vi finner felles mål å jobbe mot som samsvarer med de individuelle målsettingene. Gjennom involvering og grundig arbeid skapes et verdigrunnlag og noen sentrale spilleregler (hvordan vi fungerer som individer, beskrivelse av lagets identitet og hvordan vi opptrer sammen) som fundament for hvordan vi skal nå målsettingene. Vi utvikler og gjennomfører handlingsplaner, rapporterer utvikling og lærer av forbedringsområder for videre utvikling. Inspirasjonen for programmene og kildene til modellen er hentet fra Norsk toppidrett.
Utfordringen er å utnytte individuelle kunnskaper i en kollektiv organisatorisk sammenheng.

En slik tankegang er i tråd med internasjonal forskning som viser at noen av de mest vellykkede selskapene i verden oppnår ekstraordinære resultater med «vanlige folk» (O’Reilly og Pfeffer 2000). Denne innsikten synes å stå sterkt hos de som lykkes i norsk næringsliv, offentlig virksomhet og idrett (Vik 2007). Når Norge slår Brasil i fotball VM ligger nøkkelen til suksess i vilje og evne til å utnytte komplementære ferdigheter og felles forståelse av helhetlig strategi og den enkeltes rolle.
I rekrutteringssammenheng er det kanskje viktigere å lete etter folk med lidenskap, en sterk motivasjon (motor) og matche verdier og holdninger med selskapets miljø og arbeidskultur. Vi ønsker ikke å nedtone fagkompetanse som utvelgelseskriterier, men snarere gjøre jobben med å finne lidenskapen og personlige egenskaper enda grundigere. Kilden til suksess er utvikling, organisering og mobilisering av de samlede menneskelige ressurser for å oppnå innovasjon og fleksible løsninger.

Krav om fleksibilitet og endring gjør at strukturløsninger ikke lenger kan gi detaljstyring av arbeidsprosesser. Høykompetente medarbeidere trives ikke lenger i innelåste roller og stive organisasjonsstrukturer. Kompetanse må i økende grad utvikles rundt oppgaver som krever tett samhandling. Her menes oppgaver hvor det i tillegg til faglig dyktighet stilles betydelige krav til relasjons kompetanse, og hvor en instruerende ledelse erstattes med klar målforståelse, felles oppfatning av hva som gjelder, og indre motivasjon for arbeidet.
Prestasjonsutvikling er utvikling av en kultur, som evner å gi mening, retning og oppslutning om ambisiøse målsettinger og som legger grunnlaget konstruktiv samhandling.
Prestasjon er lagets evne til å utvikle kunnskap, bevare kunnskap i organisasjonens felles forståelse og evne til å skape lønnsomhet for kunder, eiere og ansatte over lang tid.
Det spesielle med en prestasjonskultur er at den motiverer medarbeidere. Kulturen gir enkeltindivider en sterk følelse av mestring, mestring av utfordrende oppgaver en ikke ville vært i stand til å mestre på egenhånd. En får trygghet i den totale faglige kompetansen, trygghet til å gyve løs på de mest utfordrende oppgavene. Den individuelle opplevelsen av å mestre utfordringene utvikler prestasjonsnivået. Kultur er det som opprettholder bedriftens identitet og binder sammen formell struktur og myndighet med uformelle mandater og prosesser. Poenget er å skapes en positiv forbindelse mellom individuell og kollektiv kompetanseutvikling.

Hver enkelt må dele et ønske om personlig vekst og utvikling. Målene må være noe som kompetente medarbeidere kan strekke seg etter. De må også gi rom for læring, utvikling og utnytting av nye muligheter. Eierskap og ansvar er to stikkord som gjelder på personlig og organisatorisk nivå. En annen forutsetning er at ledelsen aktivt utvikler, pleier, iscenesetter og synliggjør kulturen, slik at den gjennomsyrer virksomheten på alle nivåer. Det krever også at alle i organisasjonen kontinuerlig søker å utvikle egen bevissthet om kulturens forutsetninger og virkemåte. Dessuten må kulturen synliggjøres gjennom medarbeidernes, og ikke minst ledernes, væremåte og handlinger i det daglige arbeidet
Hensikten er nettopp å utvikle et helhetsperspektiv på kultur som er forenlig med en aktiv og målrettet kompetanseutvikling.

Når en rekrutterer medarbeidere, eller ønsker å utvikle prestasjonen hos dem man har, er fornuftig at en jobber med å finne og utvikle både kompetente og lidenskapelige medarbeidere. I en kultur der en arbeider med selvstendige og ansvarsbevisste fagfolk med sterke motorer (sterk motivasjon) er det avgjørende at en har med seg likesinnede, om trivselen (drivstoffet) skal vedvare. En må se nytten av utvikle seg gjennom sine medarbeidere og ha et ønske om å bidra til andres suksess. I Godfotteorien dreier det seg om å oppnå egen suksess gjennom å gjøre andre gode. En annen faktor er at alle har kunnskap om hverandres sterke og svake sider. Det dreier seg om høy grad av respekt for fagkunnskap, respekt for personlige grenser og grunnleggende tillit i arbeidsrelasjoner.

Avgjørende faktorer er felles forståelse av hva som er kjernevirksomhet, hvilke verdier som skapes og hvordan, aksept for strategien og planer for virkeliggjøring av visjon og forretningsidé og forståelse av egen rolle og bidrag i tilknytning til strategi og plan. Den siste faktoren er medarbeidernes tillit til ledelsen. For å lykkes må slikt arbeid bygge på direkte og langsiktig ledelsesinvolvering. Det tar tid og er krevende. Forankring av visjon, sentrale verdier, strategier og mål og enighet om hva som er kritiske suksessfaktorer, er helt essensielt for utvikling av en prestasjonskultur. Kanskje den beste måten å gjøre dette på er å ta en snarvei – ikke lage alle strategier, ambisjoner i lukkede rom før de implementeres, men heller sammenfatte medarbeidere individuelle mål til lagets mål. Sannsynligvis vil disse målene i sum overstige lagets mål og sist men ikke minst; sannsynligheten for å nå dem vil styrkes betraktelig. Best av alt – den involverende, utviklende, identiteten skapes gjennom samspill. Hvorfor skal ikke arbeidet med disse spørsmålene preges av prestasjonskulturen, men være et eget tema som behandles utenfor normene en prestasjonskultur har? Klarer man ikke dette i samspill har man mislykkes før start.

Forutsetningen for å lykkes ligger i en dyp involvering og medvirkning av medarbeiderne i utforming av visjon, forretningsidé, grunnleggende verdier, strategier og planer og hva som er kritiske suksessfaktorer på de ulike områdene. Slik utvikles suksesskriterier og måleparametere. Resultatrapporter gir grunnlag for konstruktive tilbakemeldinger, dialog, læring og justeringer av arbeidsmåter og mål. Da blir målstyring et ypperlig grunnlag for utvikling av prestasjonen. Gjennom arbeidet blir betydningen av laget sett. Målenes størrelse blir synliggjort, noe som visualiserer at lagets størrelse er større en hvert individ til sammen.

Ukeslutt :av Sissel Gladsø

Are you ready to change your life?

Store ord – men veien kan tilpasses hver enkelt – du kan ta ett skritt av gangen – og spise den berømte kamelen bit for bit – eller du kanskje liker å ta sjanser og hoppe ut i det – og regner med at du greier å holde deg flytende.
Trives du på jobb? Hvorfor? Eller hvorfor ikke? Innimellom bør man trekke pusten, stoppe opp og tenke gjennom. Hva er trivsel for meg?
I en hektisk hverdag går man gjerne på autopilot – og glemmer hva som er ens indre drivkraft. Den som gjør at du gleder deg til å gå på jobb – den som gjør at du yter ekstra – den som gjør at du ikke «møter veggen» – fordi du får energi av det du gjør og de du er sammen med.
Som en kandidat sa: Jeg må bruke talentene mine – da blir jeg engasjert og glemmer tid og sted.
De fleste i dag har et mål og et ønske om å ha det morsomt på jobb – trivsel settes høyt på listen ved skifte av jobb – eller valg om å beholde en jobb.
Men hva er trivsel for deg? Når du ærlig har definert dette overfor deg selv er du på god vei.
Kanskje må du ta noen skritt ut av «komforsonen» din og ta noen sjanser for å komme dit.
Tenke å fortelle om meg selv og mine veivalg, men ble så fasinert av en kandidat jeg ansatte nettopp at jeg må fortelle henne.
En voksen dame på 64 ønsker seg noen forandringer før hun går av med pensjon. Mot bedre vitende og mange advarsler fra familie og venner sier hun opp et svært langvarig jobbforhold – uten å ha noen annet å gå til.
Hærlig dame – siste arbeidsdag på en fredag og begynte i ny jobb mandagen etter.
Noen ganger må man bare hoppe i det.
Og jeg er utrolig glad for at jeg har hoppet i det med mine utrolig gode partnere og gode kollegaer – aldri en kjedelig dag – alltid nye utfordringer – møte med nye og spennende mennesker hver dag – gode kunder – trivsel og latter!
Ønsker alle en riktig god helg!

UKESLUTT av : Anders Beichmann

Å ha det bra på jobb gir energi. Du får ikke bare energi, men kan også gi til andre.

Jeg gleder meg til å gå på jobb. Tiden flyer når man har det gøy og får mulighet for å lære noe nytt hver uke. Treffer mange spennende og dyktige kandidater hver uke. Som Finn Christian skrev på facebook forrige uke. «For en morsom jobb jeg har. Hadde nettopp et intervju med din kommende markedssjef!! Ta kontakt for å høre mer om dere ser etter folk». Det er bare å ta kontakt!
I min jobb lærer jeg også mange bedrifter å kjenne, mennesker som trenger nye kolleger, bransjer man ikke har hvert like mye borti tidligere. Utrolig spennende og givende, og det gir meg energi.

Trivsel på arbeidsplassen gir også energi. Da tenker jeg ikke bare på arbeidsoppgaver men også på kolleger. Team sammensetning. Hvordan man utfyller hverandre. Hjelper til ved behov, gir hverandre feedback både på hva vi skal fortsette med og slutte med. ikke minst begynne med. Da er det takhøyde. Det driver hverandre videre mot sine egne og bedriftens mål. Å bry seg konstruktivt, er nøkkelordet. Da må teamet være sikre på hverandre og tillittsplattformen på plass. Da kommer synergieffektene på løpende bånd. Som en tidligere kollega av meg så bra sa det «feedback er den beste omsorg du kan gi en kollega, man vil den andre bare vel».

Når ga du en kollega positiv feedback sist, en klapp på skulderen? Bra jobbet, stå på, jeg kan hjelpe deg osv. Det å bli sett er noe som kommer frem i intervjuer med kandidater som veldig viktig på en arbeidsplass. Det å få anerkjennelse, bli løftet fremover. Følelsen av mestring slår veldig positivt ut og gir masse påfyll av ekstra energi. Man gir det lille ekstra, tar i et ekstra tak. Ikke minst, energi smitter over på omgivelsene!

Gleder meg til neste uke allerede. Da skal jeg også smile til og fra jobb og tenke, nok en uke med læring, truffet mange nye og spennende mennesker og bedrifter. Være en del av vårt gode team og miljø i Tollbugata 24. Å ha det bra på jobb gir energi!

Trives du i jobben din? 10 tegn på at du trives

Ansatte som trives i jobben utfører arbeidet mer effektivt og bedre enn de som mistrives.

1. Du har venner på jobben.
Vi ønsker å arbeide med mennesker vi liker og respekterer.

2. Du liker å hjelpe dine kollegaer.
Du investerer like gjerne i deres suksess som i din egen.

3. Tiden på jobb flyr unna.
Du blir overrasket hver dag arbeidsdagen er over, tiden har jo susetforbi med interessante arbeidsoppgaver.

4. Du mistrives med å bli syk, først og fremst fremst for at dine medarbeidere regner med deg. Du misliker å skuffe andre, selv om du vet at de andre på jobben gjerne trer inn.

5. Du lader batteriene i helgen. Helgen brukes for å lade opp slik at du møter opp frisk og oppladet hver mandag – klar for en ny arbeidsuke. Arbeidsplassen er viktig for deg.

6. Du deler på suksesshistoriene.
Du deler mer enn gjerne suksesser med andre, ettersom alle skal inkluderes i suksessen.

7. Du yter det lille ekstra.
Det føles helt naturlig for deg å yte mer og du vil prestere over det som forventes.

8. Støy i arbeidsmiljøet plager deg ikke.
Bråk i åpne kontorlandskap eller støy i produksjonslokaler er ikke uvanlig. For de som liker arbeidsplassen er imidlertid ikke noe problem.

9. Du er løsningsorientert fremfor problemorientert.
Du fokuserer på løsninger og goder fremfor å klage på de tingene som ikke fungerer.

10. Du kjenner dine arbeidsoppgaver godt, og du vet hvordan du kan gjøre en forskjell. Du arbeider strukturert mot selskapets store mål- og du forstår og ser nytten av din daglige innsats mot målet.

kilde: Dine Penger og ragan.com